Bewerking van testamenten opgesteld door pastoors van Olen (1507-1730).


Akte nr. 1507-01 Bestand 14797 – 14798

Testament van Verbiest Lijsbet op 30 oktober 1507 opgesteld door Back Henricus pastoor van Olen in het bisdom "Camerick". Ze schenkt haar grijze "tabbart" aan Vlemmijns Grieten en geld aan de kerkfabriek van Olen. Daems Henric krijgt het koren in de schuur en het "ploegrecht" om de pacht te betalen als hij haar zoon aanneemt. Het testament vermeldt als getuigen Luyten Gerijt en Verstrepen Jan.

De pastoor vermeldt dat hij dit testament voorzien heeft van het zegel van de kerk van Olen. Dit zegel is verdwenen maar de sporen zijn op het testament nog zichtbaar.


Akte nr. 1530-01 Bestand 14796

Testament van Helsen Gerard opgesteld op 12 mei 1530. Hij beslist samen met zijn vrouw dat de langstlevende van hen beiden levenslang het gebruiksrecht van alle goederen krijgt. Na de dood van hen beiden zullen hun broers en zusters met hun kinderen en kleinkinderen gelijk delen in de eigendommen. Als getuigen worden Wils Adriaen en Bo…tels Jan vernoemd.


Akte nr. 1603-01 Bestand 14799 – 14800

Testament van Cock Frederic, gehuwd met Verhulst Christina, op 24 augustus 1603 door Oerle Michael pastoor van Olen en Noorderwijk. Begunstigden zijn: Cock Huybrecht, zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, en zijn huidige vrouw en zijn kind met haar. Verschillende eigendommen worden opgesomd en ook is er nog een rente op een som van 100 gulden te heffen op Bellens Cathelijn. Het testament werd opgesteld in Noorderwijk met als getuigen Buelkens Joannes, Sijen Joannes en Buelkens Petrus.

Op een tussenliggend los blaadje staat een testament van Heylen Peter en zijn vrouw Schoven Elisabeth opgesteld op 8 juni 1805 door Oerle Michael pastoor, waarbij ze mekaar levenslang het volledige gebruiksrecht van alle eigendommen geven. Als getuigen worden vermeld Bellens Martinus, Luyten Jan en Vleugels Claes.

Ook nog een tweede testament waarvan de tekst doorgehaald is, opgesteld door Oerle Michael pastoor op 1 juni 1605, waarin Laureys Marten en zijn vrouw Bries Elisabeth mekaar levenslang het volledige gebruiksrecht geven van alle erfelijke goederen zowel leengoederen als cijnsgoederen en waarin gesteld wordt dat al hun kinderen, zowel jongens als meisjes, gelijk zullen delen in de eigendommen. Hun zoon krijgt vooruit bij zijn huwelijk of als hij 20 jaar wordt de 2 koeien of 25 gulden. Als getuigen worden Peeters Martinus alias Buelkens en Helsen Paulus als leenmannen en Peeters Martinus Michielszoon vermeld.


Akte nr. 1618-01 Bestand 14803 - 14806

Testament van Tsijen Peeter en zijn vrouw Verwimp Barbel op 21 augustus 1618 opgesteld door Anthoens Justus, pastoor in Olen. De langstlevende van beiden erft alle eigendommen die ze samen gekocht of verkregen hebben uitgezonderd dat Tsijen Lijsken en Tsijen Dinghen kleren en lijnwaad krijgen.


Akte nr. 1625-01 Bestand 14807 - 14810

Testament van Peters Jan alias Van Houte en zijn vrouw Moeyen Lucia op 7 september 1625 opgesteld door Buelkens notaris in Olen. De langstlevende krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen. Begunstigden zijn de Kapel ter Gestelle en de H. Geest van Olen. Akte ondertekend door de getuigen D’Joos Willem en Steenmans Hendrick.


Akte nr. 1628-01 Bestand 14811 - 14813

Testament van Thijs Adriana alias Claeswinnen (begijntje?) op 9 januari 1628. Adriana wenst begraven te worden in de Sint-Catharinakerk op het begijnhof. Er is een gedetailleerde lijst van eigendommen opgenomen in het testament. Het testament is opgemaakt en ondertekend door Bosch Adrianus. Op het einde van het testament is vermeld dat joffrou Adriana Tijs op 9 januari 1628 overleden is tussen 8 en 9 uur ’s avonds.


Akte nr. 1645-01 Bestand 14815

Testament van Bouwen Anna (Peetersdochter) op 4 juli 1645 woonachtig in Ill onder Tongerlo opgesteld door Buelkens notaris in Olen. Akte ondertekend door de getuigen Lauwereys Peeter en Stercx Jan.


Akte nr. 1658-01 Bestand 14817 - 14819

Testament van Cluyts Merten en zijn vrouw Peeters Maria op 22 juni 1658 opgesteld door Buelkens notaris in Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt alle eigendommen. Akte ondertekend door de getuigen Wouters Jan en Vande Goor Nicolaes.


Akte nr. 1668-01 Bestand 14821 – 14827

Testament van Frison Françoise op 17 augustus 1668 opgesteld door notaris Caers Adriaen residerende in Brussel. Zij wenst begraven te worden in de kerk van Olen voor het altaar van O.-L.-Vrouw en schenkt o.a. geld aan het Minderbroederklooster en het Augustijnenklooster van Herentals en 200 gulden voor requiemmissen. Als begunstigden worden ook de 3 zussen Frison Sabeau, Frison Margrit en Frison Gillette of hun kinderen vernoemd evenals de kerk van Olen. Bij de maaltijd na de begrafenis wenst ze dat er wijn, een hesp en een half schaap aangeboden wordt en aan de geburen die op de begrafenis aanwezig zouden zijn een ton goed bier in een taverne. Het testament werd opgesteld in het Frans met als getuigen Deens Paulus pastoor van Olen en Flamen Nicolas Martin pastoor in Noorderwijk.


Akte nr. 1668-02 Bestand 14829

Testament van Vandervens Maecken die gehuwd was met Verbiest Merten op 6 september 1668 opgesteld door Deens Paulus, pastoor van Olen. Akte ondertekend door de getuigen Wouters Hendrick en Lijsen Mattheus.


Akte nr. 1668-03 Bestand 14831

Testament van Van Meroye Adriaen en zijn vrouw Gebruers Maeken (ziek van de "haestige ziekte") op 6 oktober 1668 opgesteld door Deens Paulus, pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen. Ze wensen dat hun kinderen indien ze meerderjarig zouden worden, elk een "hoye" en een ton bier zullen krijgen. Akte ondertekend door de getuigen Hermans Willem en Lijsen Mattheus.


Akte nr. 1673-01 Bestand 14832

Testament van Van Dijck Adriaen (doodziek) en zijn vrouw Callaerts Maeyken op 25 januari 1673 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt alle eigendommen die ze tijdens hun huwelijk samen verkregen hebben. Akte ondertekend door de getuigen Bertels Jan en Luyten Peeter.


Akte nr. 1673-02 Bestand 14833

Testament van Van Immerseel Hendrick (ziek) op 31 oktober 1673 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. Wouts Willem en zijn vrouw Van Immerseel Maldaleen krijgen zijn bed met toebehoren, zijn kleren en lijnwaad omdat ze hem tijdens zijn langdurige ziekte verzorgd hebben. Akte ondertekend door de getuigen Verboven Adriaen en Mans Dominicus.


Akte nr. 1676-01 Bestand 14835

Testament van Verbiest Hendrick (ziek van de loop) en zijn vrouw Helsen Jenneken op 28 september 1676 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. Indien hun kinderen zouden sterven blijft de langstlevende van hen beiden de volledige eigendom bezitten. Akte ondertekend door de getuigen Wijnants Jan en Vleugels Bastiaen.


Akte nr. 1676-02 Bestand 14837 - 14838

Testament van Vande Goor Hendrick (ziek van de loop) die eerst gehuwd was met Hermans Catlijn en later met Dirickx Engel op 7 oktober 1676 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. Er wordt een regeling getroffen in verband met de verdeling van de erfenis tussen de kinderen van het eerste en het tweede huwelijk. Akte ondertekend door de getuigen Verluyten Bastiaen en Cluyts Jan.


Akte nr. 1676-03 Bestand 14841

Testament van Steenmans Jan (ziek van de loop) en zijn vrouw De Graeff Beatricx op 10 oktober 1676 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt alle eigendommen zowel roerende als onroerende. Akte ondertekend door de getuigen Joannes Mattijs en Van Swijvel Adriaen.


Akte nr. 1676-04 Bestand 14843

Testament van Peeters Peeter alias Van Hout en zijn vrouw Vervecken Maeyken (ziek van de loop) in 1676 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt alle eigendommen zowel roerende als onroerende. Indien hun kinderen ook zouden sterven moet er na de dood van het laatste kind 6 gulden geschonken worden aan de Kapel van Gestel, en 6 gulden aan de H. Geest van Olen. Akte ondertekend door de getuigen Peeters Adriaen en Wuyts Jan.


Akte nr. 1676-05 Bestand 14847 – 14849

Testament van Van Ghenechten Peeter en zijn vrouw Verbiest Jenneken op 19 oktober 1676 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen, o.a. een huis en schuur gelegen in Boekel, mits dat elk kind 5 pattacons krijgt en nog eens 100 pattacons bij hun meerderjarigheid. Akte ondertekend door de getuigen Peeters Jan en Van Bijlen Martinus.


Akte nr. 1677-01 Bestand 14845 – 14846

Testament van Verrijt Hendrick en zijn vrouw Van Dijck Elisabeth (ziek) op 27 april 1677 opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen. Indien het kindje van hen beiden zou sterven, dan wenst Van Dijck Elisabeth dat er voldoende geld aan de Kapel van Oosterwijk zou geschonken worden om een wekelijkse mis te doen gedurende 20 jaar (minstens 300 gulden = 15 gulden per jaar). Akte ondertekend door de getuigen Matthijs Matthijs en Meer Joannes.


Akte nr. 1680-01 Bestand 14851 - 14854

Testament van Bellens Jan opgesteld op 18 mei 1680 door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. Zijn broer Bellens Geert mag gedurende 6 jaren het land van Bellens Jan gebruiken, nadien gaat het terug naar de wettige erfgenamen. Akte ondertekend door de getuigen Van Lommel Adriaen en Verheystraeten Goris.


Akte nr. 1687-01 Bestand 14855 - 14857

Testament van Deckers Catelijn (gehuwd met Vermiert Petrus) opgesteld op 2 september 1687 door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. Haar dochter Vermiert Anna krijgt de rente van 30 gulden die haar vader in Hulshout heeft uitgezet. Akte ondertekend door de getuigen Menten Merten en Hermans Jan.


Akte nr. 1688-01 Bestand 14859

Testament van Huybens Bastiaen en zijn vrouw Stuers Catelijn (ziek van de loop) zonder datum, opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen. Akte ondertekend door de getuigen Deckers Adriaen en Peeters Jan.


Akte nr. 1690-01 Bestand 14861 – 14864

Testament van Schellens Adriaen en zijn vrouw Van Dijck Mayken zonder datum, opgesteld door Verluyten Bartholomeus, pastoor van Olen. Er wordt een regeling getroffen voor het geval er geen kinderen van hen beiden zouden komen. Schellens Adriaen was voordien gehuwd met Verstraeten Lysken waarvan hij een kind heeft. Akte ondertekend door de getuigen Schellekens Hilarius en Vanden Broeck Hendrick.


Akte nr. 1694-01 Bestand 14865 – 14868

Op 19 januari 1694 wordt het testament van Peys Anna, echtgenote van Van Genechten Adriaen, opgesteld door De Lichte Norbertus pastoor van Olen. Zij wenst in de kerk begraven te worden. Zij schenkt 25 gulden aan de Tafel van de H. Geest van Olen. Aan haar voorkinderen wordt er bovenop hetgeen er in het eerste testament staat nog 25 gulden bijkomend geschonken en aan elk van haar nakinderen ook 25 gulden. Haar huidige man Van Genechten Adriaen krijgt na haar dood het gebruiksrecht van al haar goederen. Akte ondertekend door de getuigen E. H. Sterckx Joannes kapelaan van Olen en Heylen Michael.

Op een afzonderlijke nota is het volgende vermeld: onderschreven getuigen bekennen ontvangen te hebben van mijnheer De Licht pastoor van Waelwijck de som van 70 gulden voor geleverd hout en het arbeidsloon van andere zaken. Gedaan op 19 januari 1694. Dit is het handteken van De Roy Arien quod attestor fr. De Liet Norbertus en fr. Senobbaert Folcoldus.


Akte nr. 1695-01 Bestand 14869 – 14870

Op 8 juni 1695 wordt het testament van Peys Margareta, weduwe van Biermans Peeter, opgesteld door Sterckx Joannes kapelaan van Olen. Haar dochter Biermans Christina krijgt alle lijnwaad, het vlas en het spinnewiel met nog drie viertelen koren voor haar goede zorgen die zij verleende tijdens haar ziekte. Al haar andere eigendommen worden gelijk verdeeld onder al haar kinderen. Akte ondertekend door Peys Anna en de getuigen Aerts Jan en Van Castel Adriaen.


Akte nr. 1696-01 Bestand 14871 – 14878

Op 18 feb. 1696 wordt het testament van Sterckx Martinus en Vande Wijer Elisabeth, inwoners van Oosterwijck, opgesteld door ……… notaris van Morckhoven. Hun zoon Sterckx Joannes is kapelaan in Olen. Hun dochter Sterckx Dympna is gehuwd met Verstappen Martinus. Akte ondertekend door de getuigen Helsen Gevaert Adriaenssoon en Huysmans Adriaen Jacobussoon, beiden inwoners van Oosterwijk.


Akte nr. 1696-02 Bestand 14879 - 14882

Op 23 feb. 1696 wordt het testament van Van Elsen Ida opgesteld door de kapelaan van Olen Sterckx Joannes. Voor de goede diensten die haar nicht Van Elsen Maria haar tijdens haar ziekte verleend heeft, krijgt ze 10 gulden, haar "besten rock", het spinnewiel en het "sielveren eyser". De Tafel van de H. Geest van Olen krijgt 25 gulden. Als voornaamste begunstigde wordt haar zuster Van Elsen Joanna genoemd. Akte ondertekend door de getuigen Kempenaers Antoni en Vanden Poel Adriaen.


Akte nr. 1696-03 Bestand 14883

Op 28 feb. 1696 wordt het testament van Vermeeren Maria, gehuwd met Van Kalster Jan, opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Haar halfzusters en halfbroer worden naast haar man genoemd als begunstigden. Akte ondertekend door de getuigen Soeten Peeter en Heylen Michael.


Akte nr. 1696-04 Bestand 14885 - 14886

Op 14 mei 1696 wordt het testament van Van Dijck Elisabeth (ziek), gehuwd met Van Hove Jan, opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Ze wenst in de kerk begraven te worden. De Tafel van de H. Geest van Olen krijgt 100 gulden en aan de armen van Olen moet voor 3 viertelen brood verdeeld worden. Van Hove Digna, de zuster van haar man, krijgt 3 viertelen koren. De dochter van haar zoon krijgt haar gouden ring en "sielleveren eyser". Akte ondertekend door de getuigen Verluyten Martinus en Heylen Michael.


Akte nr. 1698-01 Bestand 14887 - 14890

Op 21 april 1698 wordt het testament opgesteld van Peters Elisabeth die ongeveer 17 jaar oud is en waarvan de moeder Vermiert Anna is, door Van Tulder Fredericus pastoor van Olen. Akte ondertekend door de getuigen Goossens Adriaen en Heylen Michael.


Akte nr. 1699-01 Bestand 14891 - 14892

Op 5 april 1699 wordt het testament opgesteld van Soeten Cornelius door Sterckx Joannes onderpastoor te Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk van Olen tegenover of in de buurt van de preekstoel. Zijn broer Soeten Peter krijgt al zijn erfgoederen op voorwaarde dat hij hem zal onderhouden van kost en klederen zijn leven lang. Al zijn andere eigendommen worden verdeeld onder zijn broers en zusters. Akte ondertekend door de getuigen Oeyen Peeter en Heylen Michael.


Akte nr. 1699-02 Bestand 14893 - 14894

Op 3 augustus 1699 wordt er een contract opgesteld om twist en tweedracht te vermijden, met Sijen Jan (ziek) in tegenwoordigheid van Sijen Merten en Verheyden Sebastiaen door Van Tulder Fredericus, pastoor van Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk van Olen en aan de armen zal een vierdelen koren geschonken worden. Indien Sijen Merten sterft komen zijn eigendommen, zowel van vaders- als van moederskant, aan zijn halfbroers en –zusters. Als de schuur niet aan zijn moeder toekomt dan is ze voor Sijen Merten. De akte werd ondertekend door de getuigen Sterckx Joannes onderpastoor van Olen en meester Vermierden Peeter (ondertekende met de naam Van Mierde Peeter).


Akte nr. 1699-03 Bestand 14895 – 14898

Op 26 december 1699 wordt het testament opgesteld van Seyen Martinus (ziek) door Sterckx Joannes onderpastoor te Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk van Olen naast zijn broer. Aan de H. Geest van Olen schenkt hij 5 viertelen koren. Aan zijn oom en "moeyken" of haar kinderen geeft hij een half pattacon tenzij het landsrecht bepaalt dat ze meer moeten krijgen. Zijn moeder erft al zijn overige eigendommen, en na haar dood zijn halfbroers en halfzusters. Akte ondertekend door de getuigen meester Van Mierde Peeter en Huysmans Wielhem (ondertekend met Wilm).


Akte nr. 1700-01 Bestand 14899 – 14900

Op 6 februari 1700 wordt het testament van Verheyden Sebastiaen (gezond) en zijn vrouw Schoensetter Maria (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende krijgt alle haaflijke goederen en het gebruiksrecht van alle erfgoederen. De overlevende mag ook erfgoederen verkopen om de schuld te betalen op voorwaarde dat aan ieder van de kinderen bij hun meerderjarigheid 60 gulden gegeven worden. Hun kinderen worden de algemene erfgenamen. Akte ondertekend door de getuigen meester Van Roy Jan en meester Van Mierde Peeter.


Akte nr. 1700-02 Bestand 14901 – 14904

Op 23 augustus 1700 wordt het testament van De Custer Martinus opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Aan zijn 2 broers schenkt hij ieder 3 schellingen. Zijn vrouw Huysmans Anna erft al de overige eigendommen. Akte ondertekend door de getuigen Vanden Weyer Peeter en Verbiest Jan.


Akte nr. 1701-01 Bestand 14905 – 14908

Op 13 februari 1701 wordt het testament van Knaps Peter opgesteld in Oosterwijk door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk van Olen. Hij schenkt 300 gulden aan de kerk van Olen voor de aankoop van een monstrans op voorwaarde van 3 jaargetijden, te weten voor de ziel van hem, van zijn vader en van zijn moeder ieder jaar op de verjaardag van hun sterfdag. Aan de armen zal een viertel koren geschonken worden. Verbist Magriet bekomt een anderhalve zille land genaamd de Molleman, en zijn moeder Verbist Catelijn erft al het overige, indien zij sterft zonder de erfenis nodig gehad te hebben, gaat ze naar zijn vrienden. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en Helsen Geraert.


Akte nr. 1701-02 Bestand 14909 – 14912

Op 12 maart 1701 wordt het testament van Van Roy Jan en zijn vrouw Seyen Catelijn (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Als Van Roy Jan eerst sterft gaan 5 van zijn bievaten naar zijn jongste broer , en een van zijn "meesters bocken" naar zijn neef waarvan hij peter is. Als Seyen Catelijn eerst sterft krijgt haar broer Seyen Jan haar beste "schoot" of "rock" zoals hij zal kiezen, en nog een van de grootste tinnen schotels. Al de overige eigendommen gaan naar de langstlevende. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en Huysmans Wielm. Seyen Catelijn ondertekende met Sijen Catharina.


Akte nr. 1701-03 Bestand 14913 – 14914

Op 5 april 1701 wordt er een contract opgesteld waarin Verherstraeten Merten bepaalt dat zijn dochter Verherstraeten Anna 300 gulden moet krijgen na de dood van haar moeder Verbist Catelijn bovenop hetzelfde deel als haar broer Verherstraeten Jan en zijn zuster Verherstraeten Marie (voogd en echtgenoot is Heylen Henrick) ……….

Het contract is ondertekend door Verherstraeten Merten, Verherstraeten Jan, Heylen Henrick, Cluyts Petrus en Cluyts Joannes.


Akte nr. 1701-04 Bestand 14915 – 14916

Op 6 april 1701 wordt er een huurcontract opgesteld tussen Verboven Catelijn en haar zoon Verherstraeten Jan, voor een huis en schuur gelegen in Grijen op het Leen. Hij zal ook de schuur en de stal van het ouderhuis mogen gebruiken. Het contract is ondertekend door Verherstraeten Jan, Heylen Henrick en als getuigen Cluyts Petrus en Cluyts Joannes.


Akte nr. 1701-05 Bestand 14917 – 14918

Op 6 juni 1701 wordt het testament van Verboven Elisabeth (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De begunstigden zijn het kind van haar eerste man Cluyts Merck en de twee kinderen van haar tweede man Luyten Merten. Akte ondertekend door de getuigen Bellens Adriaen en De Busser Hendrick.


Akte nr. 1701-06 Bestand 14919 – 14922

Op 11 juli 1701 wordt het testament van De Wolf Peeter opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zijn vrouw erft alle haaflijke goederen en het gebruiksrecht van de erfgoederen. Indien het nodig moest zijn mag zij erfgoederen verkopen op voorwaarde dat ieder kind als het meerderjarig wordt een koe krijgt of 20 gulden. Na de dood van zijn vrouw erven zijn kinderen alle eigendommen. Akte ondertekend door de getuigen Van Genechten Andries en Menten Merten.


Akte nr. 1701-07 Bestand 14923 – 14924

Op 9 augustus 1701 wordt het testament van Van Passel Maria opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Begunstigde is haar vader Van Passel Peeter. Al haar neven en nichten krijgen elk 5 stuivers. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en Verboven Peeter.


Akte nr. 1702-01 Bestand 14925 – 14926

Op 15 april 1702 wordt het testament van Vanden Broeck Hendrick en zijn vrouw Smets Catelijn (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden is de algemene erfgenaam op voorwaarde dat hun zoon Vanden Broeck Peeter een koe krijgt zoals de andere kinderen reeds vroeger kregen. Akte ondertekend door de getuigen Van Roy Jan en Heylen Merten.


Akte nr. 1702-02 Bestand 14927 – 14930

Op 10 mei 1702 wordt het testament van Meer Peeter opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. Onder de huisarmen van Olen moet brood verdeeld worden van 4 viertelen koren. Zijn mantel die hij zelf erfde van zijn vader gaat naar zijn zoon Meer Peeter. Zijn vrouw Van Hove Catelijn krijgt het gebruiksrecht van het bed en andere meubelen. Algemene begunstigden zijn zijn kinderen en kleinkinderen. Akte ondertekend door de getuigen Vermeerberghen Jan en Oeyen Paulus.


Akte nr. 1702-03 Bestand 14931 – 14932

Op 6 oktober 1702 wordt het testament van Siegers Lenaert (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Begunstigde is zijn vrouw Bellens Anna. Het testament werd opgesteld in Oosterwijk parochie Olen. Akte ondertekend door de getuigen Laenen Cornelius en Vertommen Peeter.


Akte nr. 1702-04 Bestand 14933 – 14934

Op 6 oktober 1702 wordt het testament van Ruts Jan opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Begunstigde is zijn vrouw Smets Elisabeth. Het testament werd opgesteld in Oosterwijk parochie Olen. Akte ondertekend door de getuigen Wauters Adriaen en Verluyten Marinus.


Akte nr. 1702-05 Bestand 14935 – 14938

Op 21 oktober 1702 wordt het testament van Verbiest Elisabeth opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zij wenst begraven te worden in de kerk. Onder de armen van Olen moet brood verdeeld worden van 3 viertelen koren. Haar kleren en lijnwaad gaan naar de kinderen van haar oom Verbiest Adriaen, die nog een som geld ontvangt bovenop zijn wettelijk erfdeel. Akte ondertekend door de getuigen Vanden Bruel Peeter en Van Genechten Jan.


Akte nr. 1702-06 Bestand 14939 – 14942

Op 2 november 1702 wordt het testament van Verbiest Geraert en zijn vrouw Vleugels Maria (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Begunstigde is de langstlevende van beiden. Onder de huisarmen van Olen moet brood verdeeld worden van 3 viertelen koren. Akte ondertekend door de getuigen Vanden Weyer Peeter en Wauters Jan.


Akte nr. 1702-07 Bestand 14943 – 14944

Op 7 november 1702 wordt het testament van Helsen Adriaen opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Begunstigden zijn zijn vrouw Bellens Elisabeth voor de helft en zijn kinderen voor de andere helft. Zijn vrouw mag een stuk land in Gragen verkopen om de schuld af te lossen. Akte ondertekend door de getuigen Vanden Weyer Peeter en Laenen Adriaen.


Akte nr. 1702-08 Bestand 14947 – 14950

Op 7 november 1702 wordt het testament van Peeters Jan opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. Onder de huisarmen van Olen moet brood verdeeld worden van 4 viertelen koren. Zijn vrouw krijgt de hoeve in Meeren. De huur van de andere 2 hoeven wordt gebruikt voor de uitzet van zijn kinderen, evenveel als zijn dochter Peeters Maria gehad heeft. Akte ondertekend door de getuigen Peeters Cornelius en Ruts Adriaen.


Akte nr. 1703-01 Bestand 14953 – 14956

Op 17 maart 1703 wordt het testament van Verboven Guiliam en zijn vrouw Voorts Catharina (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zij willen in de kerk begraven worden. Begunstigde is de langstlevende van beiden. Voorts Catharina, nicht van de voorschreven Voorts Catharina krijgt haar beste "rock" en "cappot". Akte ondertekend door de getuigen Mertens Peeter en Baetens Peeter.


Akte nr. 1703-02 Bestand 14957 – 14962

Op 4 november 1703 wordt het testament van Van Dijck Guiliam opgesteld door Van Tulder Fredericus pastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. Onder de huisarmen van Olen en Herenthout moet 25 gulden verdeeld worden. Zijn vrouw Verbiest Catharina krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen zolang ze leeft. Indien er geen wettige erfgenamen zouden zijn gaan de eigendommen naar zijn broer Van Dijck Merten en zijn zusters Van Dijck Dingne en Van Dijck Anna. Akte ondertekend door de getuigen Heylen Michael en Verboven Peeter.


Akte nr. 1703-03 Bestand 14963 – 14966

Op 18 december 1703 wordt het testament van Van Opstael Peeter in Oosterwijk opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. Onder de armen moet 2 viertelen koren verdeeld worden. Begunstigden zijn de Kapel van Oosterwijk, Peeters Peeter en zijn vrouw, zijn zwagerinne Verstappen Elisabeth. Hoofdbegunstigde is zijn neef Van Bellen Nicolaes. Akte ondertekend door de getuigen Verstappen Peeter en Caers Theodorus. Theodorus ondertekende met de naam Caers Dierck.


Akte nr. 1704-01 Bestand 14967 – 14968

Op 10 mei 1704 wordt het testament van Van Roy Jan en zijn vrouw Cathelijn Helsen (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Begunstigde is de langstlevende van beiden. Hun zoon krijgt 12 gulden voor zijn uitzet. Akte ondertekend door de getuigen Vermulen Adriaen en pastoor Van Tulder Fredericus.


Akte nr. 1705-01 Bestand 14971 – 14974

Op 19 januari 1705 wordt het testament van Verboven Anna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zij wenst begraven te worden in de kerk. Onder de armen moet 2 viertelen koren verdeeld worden. De Kerk van Olen krijgt 100 gulden voor een monstrans. Jacobs Maria krijgt geld voor een nieuwe "happot". Hoofdbegunstigde is haar vader Verboven Peeter. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en Van Olmen Martinus. Dit testament is vervangen door een testament van 6 januari 1723.


Akte nr. 1705-02 Bestand 14975 – 14978

Op 14 maart 1705 wordt het testament van Meer Adrianus opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. Zijn neef Wielms Adriaen (waarvan hij peter is) krijgt een bievat. Spapen Peter de rest van zijn bieën, zijn beste broek, hemd, "rock" en "hoet", en een obligatie van 50 gulden. Aan Huysmans Adriaen en zijn vrouw Peeters Dympna 100 gulden, zijn klederen, lijnwaad, bedde en kiste en 4 viertelen koren. Akte ondertekend door de getuigen Janssens Jan en De Custer Jan.


Akte nr. 1705-03 Bestand 14979 – 14982

Op 25 maart 1705 wordt het testament van Verheyen Sebastiaen opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden naast zijn eerste vrouw en zijn kinderen. Zijn huidige vrouw Van Elsen Anna krijgt 90 gulden en nog 85 gulden wisselgeld die Mertens Jan van Oevel nog moet betalen voor de koop van een goed van de broer van Verheyen Sebastiaen en nog een land in Oevel genaamd het Blockxken. Zijn 2 zonen Verheyen Melchior en Verheyen Willem zijn de hoofdbegunstigden. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en pastoor Van Tulder Fredericus.


Akte nr. 1705-04 Bestand 14983 – 14984

Op 22 april 1705 wordt het testament van Smets Peeter opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. Zijn vrouw Luyten Maria krijgt het vruchtgebruik van alle eigendommen tot de meerderjarigheid van zijn dochter. Nadien gaat de helft naar zijn dochter, de andere helft blijft aan zijn vrouw op voorwaarde dat de dochter een uitzet krijgt van 200 gulden, 2 koeien of 80 gulden, 20 viertelen koren, een opgemaakt "pluymen bedde", en nieuwe kleren van hoofd tot voeten. Zij moet haar dochter laten studeren in Herentals of Geel indien de dochter dat wenst. Indien de dochter sterft voor haar meerderjarigheid komt alles aan zijn vrouw. Akte ondertekend door de getuigen Caers Hendrick en Caers Adriaen.


Akte nr. 1706-01 Bestand 14987 – 14990

Op 18 januari 1706 wordt het testament van meester Heylen Michael (ziek) en zijn vrouw Claes Anna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende krijgt de eigendommen die ze samen gekocht hebben. De eigendommen die ze voor hun huwelijk hadden gaan naar hun respectievelijke kinderen. Akte ondertekend door de getuigen meester De Rybreu Peeter en Van Genechten Adriaen.

Op 1 februari 1721 werd toegevoegd dat indien Claes Anna sterft voor haar man, hij gedurende een jaar het vruchtgebruik krijgt van al haar eigendommen met huis en land. Ondertekend door Claes Anna en onderpastoor Sterckx Joannes.


Akte nr. 1707-01 Bestand 14993 – 14996

Op 1 februari 1707 wordt het testament van Peeters Anna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Al haar eigendommen laat ze aan haar zuster, maar het vruchtgebruik blijft levenslang aan haar man. Akte ondertekend door de getuigen Huysmans Peeter en Huysmans Jan.


Akte nr. 1708-01 Bestand 14997 – 15000

Op 15 maart 1708 wordt het testament van Van Passel Sebastiaen opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zijn oom en kozijns krijgen elk 5 stuivers. Hoofdbegunstigde is zijn vrouw Wuyts Elisabeth. Akte ondertekend door de getuigen mijnheer Oeyen Peeter en Meer Merten.


Akte nr. 1708-02 Bestand 15001 – 15002

Op 30 april 1708 wordt het testament van Laenen Cornelis opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zijn vrouw Meir Anna krijgt een stuk land in Grijen dat afkomstig was van zijn eerste vrouw Van Emden Joanna. De overige eigendommen van zijn eerste vrouw gaan naar zijn kind. Al zijn eigendommen gaan naar zijn zoon, maar het vruchtgebruik blijft levenslang aan zijn vrouw op voorwaarde dat ze als zijn zoon 25 jaar wordt, een uitzet geeft van 100 gulden, 6 viertelen koren, een koe of 25 gulden. Ze moet ook de intresten betalen voor de schulden die ze samen gemaakt hebben en nog niet afgelost. Akte ondertekend door de getuigen Verbiest Martinus en Verbiest Peeter.


Akte nr. 1708-03 Bestand 15004 – 15008

Op 14 mei 1708 wordt het testament van Van Roy Joannes opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zijn vrouw Cools Anna erft alles en na haar dood zijn 2 zonen. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en Van Genechten Adriaen.


Akte nr. 1708-04 Bestand 15009 – 150012

Op 4 september 1708 wordt het testament van Meir Anna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zij wenst begraven te worden in de kerk. Algemene begunstigden zijn haar kinderen Caers Jan, Caers Anna en Caers Maria. Daarenboven krijgt Caers Maria voor trouwe diensten 50 gulden en zoals de anderen gehad hebben 1 koe, 2 viertelen koren en een nieuw kleed. Daarbij nog de 2 beste koeien, 4 viertelen koren, een nieuwe "cappot", een "nief schoote", en een nieuwe "rock" van 4 gulden. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en Van Genechten Adriaen.


Akte nr. 1708-05 Bestand 15013 – 150016

Op 3 oktober 1708 wordt het testament van Van Lommel Joannes opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. Algemeen begunstigden zijn zijn kinderen. Zijn vrouw Bellens Anna krijgt levenslang het gebruiksrecht van alle erfgoederen op voorwaarde dat ze aan de kinderen bij hun meerderjarigheid 2 koeien zal geven, 10 viertelen koren, een "nief kleed" en een "opgemaakte bedde" of 25 gulden. Daarenboven moet ze hun zoon helpen Frans te leren indien hij dat zou wensen. Akte ondertekend door de getuigen Verheyen Martinus en Huysmans Jan.


Akte nr. 1709-01 Bestand 15017 – 150020

Op 5 april 1709 wordt het testament van Peeters Peeter en zijn vrouw Meir Maria (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden krijgt het vruchtgebruik van alle eigendommen. Hun kinderen zijn de algemene erfgenamen. Akte ondertekend door de getuigen meester Van Genechten Anthonius en Janssens Jan.


Akte nr. 1709-02 Bestand 15021 – 150024

Op 19 april 1709 wordt het testament van Schoesetters Geraert opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk. De armen van Olen krijgen 1 pattacon. Algemene erfgenamen zijn Verheyen Melcior en Verheyen Wielm, beiden kinderen van zijn zuster Schoensetters Maria. Akte ondertekend door de getuigen meester Cluyts Jan en pastoor Van Tulder Fredericus.


Akte nr. 1710-01 Bestand 15025 – 150028

Op 28 juli 1710 wordt het testament van Wuyts Peeter en zijn vrouw Clijnen Magriet (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden krijgt alle eigendommen op voorwaarde dat de kinderen bij hun meerderjarigheid ieder 1 koe, 2 viertelen koren, en een kleed "tot goets mans prijs" krijgen. Indien hij eerst komt te sterven krijgt zijn vrouw het gebruiksrecht van een goed gelegen in de Boekel dat op hem "verstorven" is van zijn 2 voorkinderen. Zijn voordochter Wuyts Dympna krijgt 2 pattacons en het goed in de Haperstraat. Akte ondertekend door de getuigen Huysmans Martinus en Wijtens Peeter.


Akte nr. 1710-02 Bestand 15029 – 150032

Op 6 augustus 1710 wordt het testament van Bodderi Guiliam opgesteld in Oosterwijk door Van Tulder Fredericus pastoor van Olen. Zijn vrouw Gebruers Catharina krijgt het gebruiksrecht van alle erfgoederen. Na de dood van hen beiden gaan de eigendommen voor de helft naar de zijde van zijn vader en de helft naar de zijde van zijn moeder. Akte ondertekend door de getuigen Heylen Michael en Peeters Jan.


Akte nr. 1711-01 Bestand 15035 – 150038

Op 5 augustus 1711 wordt het testament van Helsen Adriaen (ziek) en zijn vrouw Bellens Elisabeth opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden krijgt alle eigendommen op voorwaarde dat de 3 kinderen moeten leren lezen en schrijven en de oudste zoon Helsen Jan verder mag leren voor het kuipersambacht. Bij hun  meerderjarigheid moet ieder kind 1 koe of 30 gulden krijgen, 3 viertelen koren, een "opgemaakt bedde", ten minste 1 "lijnen" met "eenen pluymen hoet", 2 slaaplakens en een nieuw kleed. Na hun dood worden de kinderen de algemene erfgenamen. Akte ondertekend door de getuigen Van Ischot Jan en Maens Merten.


Akte nr. 1711-02 Bestand 15039 – 150042

Op 20 augustus 1711 wordt het testament van Does Adriana opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De erfenis zal verdeeld worden in 3 gelijke delen en elk kind zal zijn deel krijgen (2 voorkinderen en 1 nakind) Akte ondertekend door de getuigen Bulkens Adriaen en Wauters Henderick.


Akte nr. 1713-01 Bestand 15043 – 150046

Op 26 oktober 1713 wordt het testament van Van Dijck Jan (ziek) en zijn vrouw Bellens Anna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden krijgt alle eigendommen. Aan de huisarmen van Olen moeten 3 viertelen koren gegeven worden. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael (koster) en Meir Jan.


Akte nr. 1714-01 Bestand 15049 – 150052

Op 8 juni 1714 wordt het testament van Schellekens Catelijn weduwe van Verboven Jan opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Op haar begrafenis moet voor 1 vertel koren brood verdeeld worden. De erfenis zal verdeeld worden onder haar 3 kinderen Verboven Hendrick, Verboven Anna en Verboven Catharina. Daarenboven zullen haar 2 ongehuwde kinderen Verboven Hendrick en Verboven Catharina elk nog 150 gulden krijgen en zal Verboven Hendrick nog 40 gulden terugkrijgen die hij aan zijn moeder geleend had. Akte ondertekend door de getuigen Laenen Guiliam en Wuyts Jan.


Akte nr. 1714-02 Bestand 15053 – 150058

Op 12 juni 1714 wordt het testament van Bulkens Adriaen (ziek) en zijn vrouw Van Lommel Adriana opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen. De erfenis gaat naar hun 2 kinderen. Akte ondertekend door de getuigen Bellens Martinus en De Custer Jan.


Akte nr. 1715-01 Bestand 15059 – 150064

Op 30 april 1715 wordt het testament van Groetejans Michael opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zijn zuster Groetejans Anna krijgt 1 pattacon. Algemene begunstigden zijn de kinderen van zijn broer Groetejans Peeter. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael (koster) en Lemmens Adriaen.

Op 14 november 1721 werd het testament herroepen door Groetejans Michael met als getuigen Leyten Jan en Van Genechten Andries.


Akte nr. 1715-02 Bestand 15065 – 150070

Op 3 mei 1715 wordt het testament van Meir Joseph en zijn vrouw Bellens Anna (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen. Het gebruiksrecht van de eigendommen die Bellens Anna verkregen heeft via het kind van haar eerste man Van Lommel Joannes gaat naar Meir Joseph. De erfenis gaat naar hun kinderen. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael (koster) en Truyts Peeter.


Akte nr. 1715-03 Bestand 15071 – 150076

Op 14 mei 1715 wordt het testament van Verboven Peeter opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zijn dochter Verboven Anna van zijn eerste huwelijk met Jacobs Catharina krijgt het deel van haar broer Verboven Peeter die overleden is, en nog de bempt op het Steen die hij samen met zijn eerste vrouw gekocht had. Zijn huidige vrouw Wauters Elisabeth krijgt het levenslange gebruiksrecht van alle eigendommen die ze samen verworven hebben. Al die eigendommen worden geërfd door hun 8 kinderen. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael (koster) en Janssens Christianus Laurentius licentiaat in de medicijnen.


Akte nr. 1716-01 Bestand 15077 – 150082

Op 25 augustus 1716 wordt het testament van Meir Peeter (ziek) en zijn vrouw Sprengers Maria opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Op de dag van de begrafenis moet er brood gebakken worden van 1 viertel koren voor de huisarmen van Olen. De langstlevende van beiden krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen. De volledige erfenis gaat naar hun kinderen. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael (koster) en Janssens Christianus Laurentius licentiaat in de medicijnen.


Akte nr. 1717-01 Bestand 15077 – 150082

Op 14 oktober 1717 wordt het testament van juffrouw Van Teeckenborch Maria Catharina (geestelijke dochter) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Aan de armen van Olen en Herentals moeten elk 10 gulden betaald worden. Haar nicht Van Teeckenborch Maria Anna krijgt al haar kleren en lijnwaad. De erfenis wordt verdeeld in 3 parten, te weten de kinderen van Van Maes Cornelis, Van Maes Catharina (haar "moycken") en Van Teeckenborch Maria Anna. Akte ondertekend door de getuigen Menten Adriaen en Menten Martinus.


Akte nr. 1719-01 Bestand 15088 – 150089

Op 6 maart 1719 wordt het testament van Cools Anna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Haar man Van Roy Jan krijgt het gebruiksrecht van alle eigendommen op voorwaarde dat hij aan zijn 2 zonen Van Roy Jan en Van Roy Hendrick elk 25 gulden geeft bij hun meerderjarigheid. De 2 zonen erven alles. Akte ondertekend door de getuigen Vermeerbergen Jan en Van Eynde Jan.


Akte nr. 1719-02 Bestand 15091 – 150094

Op 25 april 1718 wordt het testament van Van Eynde Dympna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Ze wenst begraven te worden in de kerk. De kinderen van haar eerste man zijn overleden. De 2 kinderen van haar 2de man Verboven Adriaen krijgen de volledige erfenis. Akte ondertekend door de getuigen De Ceuster Jan en De Custer Jan.

Dit testament werd herroepen op 16 oktober 1730.


Akte nr. 1720-01 Bestand 15095 – 150098

Op 17 januari 1720 wordt het testament van Cluyts Georgius Mertenssone opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Bij zijn begrafenis moet er 5 viertelen koren verdeeld worden aan de armen van Olen. Zijn neef Cluyts Georgius (waarvan hij peter is) zoon van zijn broer Cluyts Martinus, erft zijn huis, schuur en binnenblok gelegen in Schaatsbergen Gommersblock, palende oost de erfgenamen van Ulenbercks Jan, noord de straat, west Mattijs Matteys, zuid Mattijs Mattijs, en nog een weide gelegen in den Honinck aan het Hoefstraetken, palende oost het straatje, noord Laenen Cornelius, west Verluyten Guiliam en zuid Van Lommel Peeter. Indien zijn neef overlijdt zonder erfgenamen gaan deze eigendommen naar de kinderen van zijn broer Cluyts Martinus. Alle andere eigendommen gaan naar zijn broer Cluyts Martinus en zijn halfzuster Cluyts Elisabeth. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael (koster) en E.H. Janssens Lucas.


Akte nr. 1720-02 Bestand 15099 – 15106

Op 7 juni 1720 wordt het testament van Van Elsen Joanna opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De Tafel van de H. Geest van Olen is de enige erfgenaam. Akte ondertekend door de getuigen Daems Jan en Wauters Adriaen.

Het testament werd op 7 december 1722 overgeschreven door Boeracker Herman Joseph pastoor van Olen. (bestand 15099 – 15100).


Akte nr. 1720-03 Bestand 15107 – 15110

Op 22 juli 1720 wordt het testament van Van Gestel Jan opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Aan De Wolf Anna dochter van De Wolf Peeter laat hij zijn beste koe en 3 viertelen koren voor de vriendschap die hij van haar kreeg. Zijn vrouw Bertels Anna is de algemene erfgenaam. Akte ondertekend door de getuigen Laenen Jan en Verwimp Martinus.


Akte nr. 1721-01 Bestand 15111 – 15116

Op 10 februari 1721 wordt het testament van Verbiest Catharina opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Haar zuster Verbiest Elisabeth krijgt alle goederen die zich in de kamer en het huis bevinden. De Kapel van Oosterwijk krijgt haar "Agnus Dei". Algemene begunstigden zijn haar broers en zuster Verbiest Jan, Verbiest Adriaen (kinderen) en Verbiest Elisabeth. Akte ondertekend door de getuigen Nefs Remoldus en Sprengers Jan.


Akte nr. 1721-02 Bestand 15117 – 15122

Op 4 december 1721 wordt het testament van Van Den Goor Adriaen opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Zijn zuster Van Den Goor Maria krijgt 2 "blancken". Algemeen begunstigde is zijn zuster Van Den Goor Elisabeth die bij hem woont. Akte ondertekend door de getuigen meester Heylen Michael en Wielms Michael.


Akte nr. 1722-01 Bestand 15123 – 15128

Op 11 februari 1722 wordt het testament van Maes Michael (ziek) en zijn vrouw Does Catharina opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Het gebruiksrecht van de eigendommen gaat naar de langstlevende op voorwaarde dat elk van de kinderen een koe krijgt, 4 viertelen koren, een lijnwaad en een bedde. Akte ondertekend door de getuigen Heylen Guiliam en Mertens Henderick.


Akte nr. 1722-02 Bestand 15129 – 15134

Op 18 mei 1722 wordt het testament van Gielis Adriaen (ziek) en zijn vrouw Cools Maria opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. Het gebruiksrecht van de eigendommen gaat naar de langstlevende op voorwaarde dat de kinderen bij hun meerderjarigheid elk 6 lopen koren krijgen. De kinderen zijn de algemene erfgenamen. Akte ondertekend door de getuigen Verboven Henderick en Verbiest Adriaen.


Akte nr. 1722-03 Bestand 15135 – 15140

Op 31 augustus 1722 wordt het testament van Veckemans Adriaen en zijn vrouw Vervoort Catelijn (ziek) opgesteld door Sterckx Joannes onderpastoor in Olen. De langstlevende van beiden erft de goederen die ze samen verworven hebben en krijgt het gebruiksrecht van alle andere eigendommen. Na de dood van hen beiden is hun zoon Veckemans Michael de enige erfgenaam. Akte ondertekend door de getuigen Verbiest Martinus en Huysmans Jan.


Akte nr. 1724-01 Bestand 15141 – 15146

Op 18 oktober 1724 wordt het testament van Leyten Joannes opgesteld door Boeracker Herman Joseph pastoor van Olen. Hij wenst begraven te worden in de kerk van Olen. Zijn vrouw Meer Dimpna wordt na zijn dood erfgenaam van hun winkel en al de goederen die ze samen gekocht of verkregen hebben, op voorwaarde dat ze belooft de uitkoop te regelen van haar zoon Cluyts Joannes zoals haar man overeen gekomen is met de voogden van Cluyts Joannes. Akte ondertekend door de getuigen Gues Lambrecht en Sterckx Merten.


Akte nr. 1724-02 Bestand 15147 – 15154

Op 9 november 1724 wordt het testament van Wouters Adriaen (molenaar van Buul) en zijn vrouw Helsen Dimpna (ziek) opgesteld door Boeracker Herman Joseph pastoor van Olen.

De langstlevende van hen beiden is de erfgenaam. Akte ondertekend door de getuigen Daems Jan en Verwimp Michiel.


Akte nr. 1726-01 Bestand 15155 – 15164

Copie van een testament opgesteld op 13 september 1726 door notaris Wils P. residerende in Morkhoven betreffende het echtpaar Bellens Jan (Marcussone) gehuwd met Menten Maria (Mertensdochter). Ze wensen begraven te worden in de kerk. Ze schenken gronden aan de Kerk van Olen en aan de Kapel van OLV van de Gestelen op voorwaarde dat de kapelmeesters hun beiden en Menten Merten, Wilms Anna en Menten Jan voor eeuwig opnemen in het zondagsgebed. Ook aan de H. Geest van Olen wordt een grond geschonken. Van Genechten Joanna, onwettig kind van Van Den Broeck Catharin a krijgt het levenslange gebruiksrecht van hun eigendommen na hun dood. Als Van Genechten Joanna ook gestorven is gaan de eigendommen naar de kinderen van Bellens Peeter wijlen zijn broer. Ze krijgen ook nog enkele gronden. Akte ondertekend door de getuigen Van Gelder Hendrick en Meulenberghs Jan.


Akte nr. 1728-01 Bestand 15165 – 15168

Op 4 augustus 1728 wordt het testament van Van Eynde Adriaen en zijn vrouw Pauwels Maria opgesteld door Boeracker Herman Joseph pastoor van Olen. De langstlevende van hen beiden krijgt alle eigendommen. Akte ondertekend door de getuigen Leyten Jan en Soeten Adriaen.


Akte nr. 1730-01 Bestand 15169 – 15172

Op 4 mei 1730 bevestigt meester Heylen Michael (koster) het testament dat hij in 1729 heeft laten opstellen ten voordeel van zijn zoon Heylen Adriaen. Bijkomend vermeldt hij nu ook zijn schoondochter Cluyts Margriet, vrouw van zijn zoon Heylen Adriaen. Het testament werd opgesteld door Boeracker Herman Joseph pastoor van Olen, met als getuigen Verstappen Jan en Menten Merten.


Akte nr. 1730-02 Bestand 15173 – 15174

Op 11 december 1730 wordt het testament van Oeyen Christina opgesteld door Boeracker Herman Joseph pastoor van Olen. Soeten Adriaen en zijn vrouw Govaerts Maria krijgen met onmiddellijke ingang al haar eigendommen op voorwaarde dat ze haar volledig zullen onderhouden. Indien Soeten Adriaen en zijn vrouw Govaerts Maria overlijden voor Oeyen Christina gaan alle eigendommen terug naar haar. Akte ondertekend door de getuigen Van Eynde Adriaen en Hendrickx Joannes Baptist.